İçeriğe atla

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Puruli Kültür Sanat Derneği

 Güvenevler Mahallesi, Yeşilyurt Sokak 17/4 Çankaya, Ankara

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Puruli tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı 

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya e-posta adresiniz bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. 

İşlediğimiz kişisel verilere ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik:

 • Kimlik Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Ad
 • Soyad
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar
 • İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • İletişim Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar
 • Çevrimiçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Diğer Kişisel Verileriniz 

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Çerezler
 • IP Adresi
 • Web sitesinin ziyaret edilebilmesini sağlamak
 • Web sitesi işlevselliğini arttırmak 
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi 
 • Web sitesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aşağıdaki verilerinizi ise açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

 • Talep ve şikayetleri iletmek üzere (e-posta adresi, adınız, soyadınız)
 • Bülten aboneliği için (e-posta adresi, adınız, soyadınız) 
 • Talep ve şikayetlerin takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar
 • İlgili Kişi Olarak Sizlerin Açık Rızası

2. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Yurt Dışı Alıcı Grubu

Aktarım Amaçları

Tedarikçilerimiz

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Bülten abonelerine e-posta gönderiminin sağlanması

3. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz: 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKKda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 • Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Güvenevler Mahallesi, Yeşilyurt Sokak 17/4 Çankaya, Ankara adresine göndererek,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak derneğin kisiselveriler@puruli.org e-posta adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile Güvenevler Mahallesi, Yeşilyurt Sokak 17/4 Çankaya, Ankara adresine bizzat başvurarak Puruli Kültür Sanat Derneğine iletebilirsiniz. 

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza , tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. 

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

6. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.